Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

3. Systém a fýlogeneze bezobratlých (ZOO/SFBSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., RNDr. Vladimír Imra, Ph.D., RNDr. Ivona Imrová, Ph.D.

  • Příprava nových přednášek odrážejících poslední změny v klasifikaci živočichů
  • Vypracování studijních materiálů k přednáškám dostupných v elektronické formě studentům.
  • Vypracování studijních materiálů ke cvičením
  • Foto/video atlas prezentovaných organismů
  • Inovace volně přístupné výukové sbírky významných organismů na katedře zoologie.

Zdůvodnění:
Systém a fylogeneze bezobratlých je základní kurz, který seznamuje studenty s diversitou živočichů.

Cílem je představit základní stavební plány organismů, zdůraznit evoluční souvislosti a význam klíčových adaptací pro vývoj jednotlivých skupin a vznik jejich diversity. Dostupné učebnice velmi často představují systém bezobratlých v rozsahu naprosto neodpovídajícím bakalářskému stupni studia, navíc většina učebnic je velmi zastaralá, protože poslední výsledky molekulární systematiky podstatně změnily chápání mnoha skupin. Cílem je posílit studium evolučních souvislostí, přehledu o významu skupin a částečně omezit rozsah encyklopedických znalostí studentů bez vědomí souvislostí. Přednášející převzali garanci za kurz v roce podání grantového návrhu a v současnosti pracují na podstatné modifikaci kurzu.

Součástí inovace kurzu je příprava studijních materiálů navazujících na přednášky a podkladů pro cvičení z předmětu. Budou vytvořeny zkušební testy pro praktickou klasifikaci organismů pro splnění podmínek k zápočtu.

V prostorách katedry zoologie bude umístěna rozsáhlá sbírka bezobratlých volně přístupná ke studiu. Tato vznikne přepracováním a rozšířením dosavadních sbírek hmyzu a korýšů. Předpokládáme získání dalších materiálů pro studenty v souvislosti s posílením terénních exkursí navrženým dále.