Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

Podporované aktivity

Inovace studijních programů v souladu s cíly projektu a potřebami trhu práce prostřednictvím rozšiřování nabídky molekulárních a experimentálních metod ve výuce, posílení praktické výuky, modernizace didaktických metod, realizace části výuky v cizích jazycích. Cílem je propojit nové metody s výukou tradiční systematické biologie, podpořit interdisciplinární spolupráci mezi katedrami zoologie, botaniky a ekologie a víceoborovým zaměřením přípravy studentů zvýšit adaptabilitu absolventů v praxi.

Podpora tvorby výzkumných týmů integrujících studenty od bakalářského po doktorský stupeň.

Podpora spolupráce VŠ s odborníky z praxe a jejich zapojení do výuky, zavádění a inovace předmětů zaměřených na moderní metody v biologii. Zapojení vyučujících  z praxe umožňuje  studentům interakci s praxí již během studia a tím je motivuje k volbě inovovaných předmětů v rámci kreditového systému. Cílem je lepší orientace absolventů v moderních metodách aplikované biologie.