Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

35. Metody vědecké práce (ZOO/MVPSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: Doc. Mgr. Karel Weidinger Ph.D.

  • Ke kurzu budou zpracovány v elektronické formě návody pro praktickou činnost
  • Bude rozšířena práce s programy používanými při práci s informačními zdroji.

Požadavky na formální úroveň zpracování všech typů vědeckých prezentací se neustále zvyšují. Tento vývoj se odráží v rostoucích nárocích na zpracování kvalifikačních prací na všech stupních VS, což vyžaduje průběžnou inovaci výuky v souladu se současnými trendy. Vzhledem k metodické povaze předmětu je cílem inovace maximální navýšení podílu praktické činnosti studentů s důrazem na samostatné plnění zadaných úkolů. Studenti si prakticky nacvičí všechny etapy formálního zpracování hlavních typů vědeckých prezentací, především: používání elektronických informačních zdrojů, práci s literaturou s využitím moderního bibliografického programu, formátování rukopisu podle zadaného stylu, přípravu grafických součástí rukopisu (tabulky, grafy), přípravu posterů a prezentací určených k projekci. Ve společných kritických diskusích nad výsledky zadaných úkolů a reálnými příklady se studenti naučí odhalovat chyby a volit vhodnou formu prezentace podle účelu sdělení. Na webu budou k dispozici (ne)vhodné příklady prezentací různých typů.

Podpora je částečně určena k nákupu licencí referenčních programů, aby bylo možné jejich intenzivnější využívání studentů na plánované počítačové učebně katedry zoologie.