Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

34. Evoluční a behaviorální ekologie ptáků (ZOO/EBEP1)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Vladimír Remeš, CSc.

  • Studijní materiály v elektronické formě zpřístupněné na webu
  • Vzorové příklady na DVD pro samostatné studium

Zdůvodnění:
Tento kurz byl zaveden proto, aby seznámil posluchače biologie s moderními trendy v ekologii, etologii a behaviorální ekologii ptáků. Doposud mu však chybí prezentace praktických aspektů těchto oborů - sem patří ochrana populací, konzervační biologie, analýza vymírání populací a druhů a vliv změny klimatu na populace. Dále bude nově zaveden fýlogenetický pohled na ekologii a chování -studenti budou seznámeni s moderními metodami srovnávací biologie a analýzy znaků založené na fylogenetických stromech moderními statistickými metodami.