Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

33. Kurz praktické analýzy dat (ZOO/KPAND)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Vladimír Remeš, CSc.

  • Vypracování studijních materiálů v elektronické formě
  • Návody k cvičení

Zdůvodnění:
Kurz byl zaveden proto, aby vyplnil mezeru ve vzdělávání studentů biologie v analýze experimentálních dat na PC. Dosavadní zkušenost ukazuje, že pro zvládnutí statistických metod nutných ke zpracování Bc a Mgr. prací je nutný intenzivní trénink na vzorových datech.

Tento předmět je třeba inovovat tak, aby byl ještě více zaměřen na praxi studentů: na analýzu datových souborů typických pro jejich absolventské práce. Dále je třeba studenty naučit zpracované výsledky prezentovat v podobě přehledných tabulek, sumarizací statistických výsledků a grafů. Tato dovednost je zcela klíčová také pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, kde komunikační a prezentační dovednosti hrají vedle zvládnutí dovedností odborne-technických stále větší úlohu.

K výuce kurzu bude využívána navržená počítačová učebna.