Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

30. Fyziologie živočichů (ZOO/FZZSB) - MBB, SBE a BIOCH v ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Fyziologie a etologie živočichů (ZOO/FEP) fyziologická část - dvouobor učitelství
Obecná biologie a fyziologie živočichů (ZOO/OBFZB) - OTŽP a BCHF

Garant: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

 • Tvorba multimediálních výukových prezentací
 • Příprava testových a procvičovacích schémat
 • Zpracování metodik pro praktická cvičení z fyziologie (video a fotodokumentace experimentů pro šetření živočišného materiálu)
 • Sestavení terminologického výkladového slovníku
 • Příprava materiálů pro web i pro tisk

Zdůvodnění:
Fyziologie je jeden ze základních studijních kurzů a dlouhodobě se potýká s naprostým nedostatkem moderních českých materiálů rpo výuku. Významný důraz bude kladen na provádění praktických experimentů v laboratorních cvičení. Inovovány budou všechny fyziologické předměty (1.-3.). Pro všechny platí jak inovace zaměření (náplně) a způsob výkladu látky studentům, tak inovace vzdělávacích materiálů:

Fyziologické obory patří z hlediska studia k těm náročnějším. Je to způsobeno dynamikou a vzájemnou provázaností fyziologických procesů a nepochybně také molekulární, těžko představitelnou rovinou, ve které se moderní fyziologie prezentuje (vyplývá to z každoročních průzkumů a evaluací předmětu mezi studenty). Učitelé fyziologie proto stojí před nelehkým úkolem najít kompromis mezi komplikovaností provázaných fyziologických procesů na jedné straně a jejich simplifikací pro výukové účely na straně druhé.

Výukové animace, jako jedna z podob multimediálních technologií, nacházejí uplatnění především tam, kde je třeba znázornit dynamiku určitých procesů a jevů, což je typické právě pro fyziologické obory.

Těžištěm inovace výuky fyziologických oborů bude vytváření animačních schémat, interaktivních diagramů a videosekvencí a jejich využití při výkladu látky. Nahradí či doplní tak tradičně používané statické obrázky, grafy či schémata.

Simulace fyziologických procesů pomocí dynamické počítačové grafiky, jednoznačně pomůže studentům nejen látce porozumět a snadněji si ji zapamatovat, ale zároveň vzbudit zájem, získat nadhled a pochopit řadu souvislostí, které jim dříve unikaly.

Zároveň budou výukové materiály doplněny o:

 • interaktivní procviěovací schémata-
 • zpracování metodik pro praktická cvičení z fyziologie (video a fotodokumentace experimentů pro šetření živočišného materiálu)
 • Sestavení terminologického výkladového slovníku
 • sady testových otázek
 • obrazovou databázi
 • databázi studentských prezentací zaměřených na obecnou fyziologii, fyziologii člověka a živočichů

Všechny materiály budou k dispozici na univerzitních webových stránkách.