Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

29. Malakozoologie (ZOO/MLKZO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.

  • Zpracování studijních materiálů v elektronické verzi a jejich zpřístupnění na webu
  • Rozšíření volně přístupné malakozoologické sbírky v prostorách katedry

Malakozoologie jako navazující kurz magisterského studia dále rozvíjí znalosti studentů získané v kurzu systému bezobratlých. Výuka bude modifikována s využitím posledních poznatků molekulární fylogenetiky a významně obohacena rozšířením sbírek k praktické demonstraci přednášených skupin.

K ředmětu budou zpracovány studijní materiály s velkým rozsahem ilustrací. Obsah: Obecná charakteristika měkkýšů, fýlogeneze, morfologie, fyziologie a ekologie. Vztah měkkýšů k podkladu, jejich postavení v potravních řetězcích, význam parazitologický. Typická společenstva měkkýšů z jednotlivých typů vodních a terestrických ekosystémů. Základy konchiologie, determinační znaky na ulitách plžů a lasturách mlžů, praktická determinace našich zástupců. Životní nároky měkkýšů, variabilita životních strategií, rozmnožování, populační dynamika, životní cyklus. Metody malakozoologického výzkumu, sběr, konzervace, preparace, úprava sbírek, chov. Perspektivy využití měkkýšů pro bioindikaci, ohrožené druhy.