Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

25. Zoologická exkurze 2/Odbomá exkurze ze zoologie ZOO/EXSB2

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D., RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

  • Vypracování materiálu pro terénní cvičení (základní informace o významu lokalit, včetně odkazů na vybrané stránky online a fotografické dokumentace lokalit z předchozích exkurzí.
  • Příprava atlasu potenciálně demonstrovaných organismů
  • Informace o metodách sběru používaných na cvičeních

Zdůvodnění:
Exkurze jsou určeny k praktickému seznámení s diversitou živočichů a podporují zaměření studentů na terénní výzkum a tím jejich uplatnění v praktické ochraně přírody (např. tvorba ochranářských plánů). Množství demonstrovaných metod je použitelných ve výzkumu v případě vědeckého zaměření absolventů. Součástí kurzu je i seznámení s používanými metodami sběru materiálů včetně specifických postupů v jednotlivých skupinách organismů. Pozornost je věnována i metodám fizace materiálu ajsou demonstrovány i vybrané metody sběru dat.

V současnosti je podpora terénních exkurzí omezená a tím je limitován výběr navštívených lokalit i potenciálně použitelné metody. Dále není možné plné zapojení doktorandů z pracoviště do organizace exkurzí ačkoliv mnozí mají již zkušenosti ze studia svých modelových skupin a mohou se výrazně uplatnit při výuce magisterských a bakalářských studentů.

Příprava fotografického atlasu bezobratlých podle typického prostředí jejich výskytu studentům usnadní orientaci v základních skupinách živočichů.