Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

22. Batrachologie ZOO/BATRA

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

  • Rozšíření rozsahu přednášek
  • Rozšíření rozsahu demonstrovaných metod terénního výzkumu
  • Příprava studijních materiálů na web

Zdůvodnění:
Obojživelníci jsou všeobecně ohroženou skupinou a ve zvýšené míře se používají v současnsti jako bioindikátory narušení prostředí. Proto mimo zachování teoretické výuky, vyškolení účastníků kurzu v praktickém poznávání všech vývojových stádiiá a orientaci v ekologických nárožích jednotlivých druhů obojživelníku dojde k posílení kapitol týkajících se behaviorální ekologie obojživelníků a konzervační biologie.

Ve cvičení bude nově kladen důraz na metody práce v terénu, způsoby odchytu obojživelníků metody odhadu početnosti populací a značení a následné identifikace jedinců - existuje poptávka po uvedených dovednostech u absolventů Bc. a Mgr. biologie pro využití v praxi při mapování výskytu ohrožených druhů v rámci NÁTURA 2000, při posuzování vlivů lidské činnosti na populace těchto ohrožených druhů i při vlastním výzkumu.

Pro web budou připraveny učební materiály