Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

21. Herpetologie ZOO/HERPT

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

  • Rozšíření rozsahu přednášek
  • Rozšíření rozsahu přednášených metod terénního výzkumu
  • Příprava studijních materiálů na web

Zdůvodnění:
Dosavadní rozsah teoretické výuky zůstane zachován avšak dojde krozšíření výuky o přednášky věnované behaviorální ekologii plazů a konzervační biologii. Ve cvičení bude nově kladen důraz na metody práce v terénu, způsoby odchytu plazů, metody odhadu početnosti populací a značení a následné identifikace jedinců - existuje poptávka po uvedených dovednostech u absolventů Bc. a Mgr. biologie pro využití v praxi při mapování výskytu ohrožených druhů v rámci NÁTURA 2000, při posuzování vlivů lidské činnosti na populace těchto ohrožených druhů i při vlastním výzkumu. Pro web budou připraveny učební materiály obsahující přehled terénních metod.