Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

10. Omitologie (ZOO/ORNIT)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.

  • Inovace obsahu kurzu podle poznatků molekulární fylogenetiky 
  • Posílení výuky experimentálních postupů v omitologii. 
  • Zpracování studijní podpory ke kurzu

Zdůvodnění:
Kurz je dnes vyučován jako obecná omitologie, je však prostor pro inovaci přednášením i experimentálních metod používaných v omitologii. Jejich počet v současné době velmi narůstá s pokrokem metod molekulárních, biochemických, geoinformačních i nově zaváděné techniky při výzkumu. Současně byl pracovníky Ornitologické laboratoře nashromážděn početný dokumentační materiál o zoogeografii ptáků, jednotlivých metodách, laboratorních analýzách i terénním výzkumu, který bude po ztvárnění do podoby prezentací filmových a v powerpointu využitý při výuce. Cílem je snížit a zefektivnit podíl teoretické výuky a rozšířit aplikační a experimentální znalosti studentů. Ornitologická laboratoř disponuje dostatečným laboratorním i technickým zázemím. Inovované studijní podpory budou zveřejněny na www stránkách a přístupny studentům.