Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

9. Etoekologie (ZOO/ETEKO)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.

  • Inovace obsahu kurzu
  • Posílení multidisciplinámího chápáni oboru prezentací komplexních vědeckých projektů publikovaných pracovníky katedry
  • Zpracování studijní podpory ke kurzu

Zdůvodnění:
Obor ekologie chování je rychle se rozvíjejícím oborem, který využívá nejmodernějších metod řady jiných oborů (molekulární genetika, biochemie, evoluční biologie, radiotelemetrie, apod.) ke studiu významu chování pro přežívání živočichů. V současné době je přednášený klasickou formou s občasným využitím powerpointových prezentací a videa. Inovace předmětu se jeví jako nezbytná. Především navýšením počtu powerpointových prezentací, které mohou využít vlastní materiál nashromážděný při výzkumu pracovníky Ornitologické laboratoře i Katedry zoologie. Současně je třeba posílit tvůrčí schopnosti studentů a při prezentaci konkrétních vědeckých projektuje naučit tzv. vědeckému čtení. Cílem tak je zatraktivnit studentům obor pro pochopení teorie předmětu a základních otázek řešených v ekologii chování pro využití v praxi. Inovace výuky bude zveřejněna na www stránkách UPOL.