Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

8. Obecná taxonomie (ZOO/OTXSB)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.

  • Inovace přednášek - posílení praktických metod analýzy morfologických a molekulárních dat
  • Elektronická publikace učebních textů obecné taxonomie
  • Vytvoření sady volně šiřitelných programů pro zpracování dat včetně minimanuálu určeného k úvodu do analýzy dat ve fylogenetické systematice

Zdůvodnění:
Taxonomie prodělala zásadní změnu v posledních dvou dekádách a v souvislosti se změnou vyučujícího navrhujeme zásadní modernizaci části kurzu zajišťované katedrou zoologie. Podstatně větší důraz bude po seznámení s obecnými principy kladen na seznámení s metodami získávání dat a jejich analýze a interpretaci výsledků. Jedna přednáška bude věnována praktické demonstraci postupu práce molekulárního systematika od práce v molekulární labratoři přednášejícího, přes primární analýzu chromatogramů, získání dat z Genbanku a jejich kombinaci s nově sekvenovanými daty, základním postupům alignmentu a metodám fylogenetické analýzy. Postupy interpretace budou demonstrovány na praktických postupech uplatněných v reálných situacích.

Pro předmět bude připravena studijní opora a sada programů na DVD. Kurz bude více prakticky zaměřen vzhledem k stále častější aplikaci fylogenetických metod v ekologii a evoluční biologii a tím častější nutnosti znalostí z oboru pro zpracování diplomových prací.