Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

13. Terénní mykologická exkurze (BOT/MYKEX) - ZS

Nově zavedené předměty v garanci katedry botaniky

Garanti a spolugarant: Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D., RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Externisté: Mgr. Martina Vašutová, Ph.D.

Zdůvodnění:
Zavedení terénní exkurze je motivováno snahou seznámit studenty s houbovými organismy na významných lokalitách, zásadami sběru a zpracování materiálu, metodami určování makromycet i mikromycet. Výstupem budou pracovní listy k vybraným mykologickým lokalitám včetně seznamu potenciálních druhů, určovacího miniskripta a fotodokumentace. Realizace bude možná za podpory externích spolupracovníků - mykologů.