Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

1-4. Fylogeneze a systém nižších rostlin - část řasy (přednášky - BOT/SNP, SNPR; cvičení - BOT/SNCVU, SNCVO) - ZS, Fylogeneze a systém nižších rostlin - část houby (přednášky - BOT/SNP, SNPR; cvičení - BOT/SNCVU, SNCVO) - ZS

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrou botaniky

Fylogeneze a systém nižších rostlin - část řasy (přednášky - BOT/SNP, SNPR; cvičení - BOT/SNCVU, SNCVO) - ZS,

Garanti a spolugarant: Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.; RNDr. Petr Hašler, Ph.D., Mgr. Petr Dvořák

  • Inovace přednášek a cvičení - aktualizace přednášek a vytvoření nových studijních materiálů a jejich umístění na web (algologie.upol.cz)
  • Doplnění sady trvalých preparátu sinic a řas (praktická výuka)
  • Doplnění fotogalerie sinic a řas na webových stránkách (praktická výuka)
  • Vytvoření interaktivního určovacího klíče nejběžnějších rodů sinic a řas (praktická výuka)

Zdůvodnění:
moderní věda, zejména molekulární biologie, přináší stále nové poznatky, kterými ovlivňuje pohled na fylogenezi a systém sinic a řas. V současné době dochází k dramatickým změnám v zařazení sinic a řas v systému organismů, a to na několika úrovních. Komplexní přístup ke studiu druhů objevil skrytou diversitu mikroorganismů a ukazuje se, že druhuje několikanásobně více, než se uvádělo do nedávná. Doplňují se a zpřesňují poznatky o biologii a ekologii druhů. Ukazuje se že podhodnocení diversity vedlo k chybným závěrům o rozšíření a biogeografii mikroorganismů, včetně sinic a řas. Změny systému se tedy týkají úrovně druhů, rodů i vyšších taxonomických jednotek. Největší změny jsou patrné v hlavních fýlogenetických liniích - hnědých a zelených řasách (např. osamostatnění odd. Haptophyta, Charophyta, změny v zařazení Chrysophyceae a Synurophyceae, radikální změny u kokálních a vláknitých zástupců zelených řas). S ohledem na zvyšující se požadavky na aktuálnost a kvalitu výuky je nutné provést úpravu stávajících studijních materiálů pro studenty učitelských kombinací s aprobací biologie a studenty systematické biologie. Kromě klasické frontální výuky budeme klást důraz na praktickou výuku, při které studenti získají dovednosti v určování skupin, rodů a poznávání vybraných druhů zvláštního významu (toxických druhů sinic, invazních druhů sinic a řas, významných bioindikátorů) za pomoci znalostí z teoretické výuky a fotografických atlasů a určovacích klíčů, které budou dostupné na našich webových stránkách.

Fylogeneze a systém nižších rostlin — část houby (přednášky — BOT/SNP, SNPR; cvičení - BOT/SNCVU, SNCVO) - ZS

Garanti a spolugarant: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Doc. RNDr. Michaela Sedlářova, Ph.D., RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

  • Inovace přednášek a cvičení - vytvoření a umístění studijních opor na webové stránky 
  • Inovace a doplnění sbírky herbářových položek, trvalých preparátů pro výuku cvičení 
  • Tvorba multimediálních výukových materiálů: Atlas houbových organismů

Interaktivní studijní materiály motivující studenty k snadnějšímu osvojení učiva Zdůvodnění: S vývojem nových metod dochází k přehodnocení taxonomie. V současnosti vyučovaný systém NR je potřeba aktualizovat a vytvořit upravené a doplněné verze výukových materiálů. Interaktivní studijní materiály, jejichž vytvoření plánujeme, má za cíl motivaci studentu a snadnější osvojování učiva. Naše zkušenosti ukazují, že zpracování materiálů v podobě webových aplikací umožní využívání vyučujícími a studenty dalších VS, SS i ZS.