Zoologie – OPVK 2.2

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP:
rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

obrazky obrazky obrazky

5. Systematická entomologie (ZOO/STENT)

Přehled inovovaných předmětů garantovaných katedrami zoologie a ekologie

Garant a spolugaranti: Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Mgr. Robin Kundrata, Mgr. Václav Kubeček

  • Příprava nových přednášek odrážejících poslední změny v klasifikaci hmyzu 
  • Vypracování studijních materiálů dostupných v elektronické formě studentům -studijní textový materiál určený ke rozšíření přednášek 
  • Inovace volně přístupné výukové sbírky významných organismů na katedře zoologie. 
  • Rozšíření výukových materiálů pro cvičení

Zdůvodnění:
Systém a fylogeneze hmyzu je nástavbový kurz, který seznamuje studenty s diversitou hmyzu. Cílem je představit základní stavební plány jednotlivých řádů, zdůraznit evoluční souvislosti a význam klíčových adaptací pro vývoj jednotlivých linií a vznik jejich diversity. Inovace bude v maximální míře odrážet poslední poznatky molekulární systematiky a ve výuce budou prezentovány konkurenční klasifikační hypotézy.

V současnosti jsou učebnice bud' regionálně zaměřené (např. celosvětové používaná učebnice Insects of Australia) nebo velmi zastaralé (např. Obenberger, Imms a j.) Poslední výsledky molekulární fýlogenetiky podstatně změnily chápání mnoha skupin a to není v mnoha dostupných materiálech dosud zachyceno. Cílem je posílit studium evolučních souvislostí, přehledu o významu skupin a částečně omezit rozsah encyklopedických znalostí studentů o středoevropské fauně bez vědomí souvislostí. Vzhledem k velkému rozsahu látky bude součástí inovace kurzu je příprava studijních materiálů navazujících na přednášky tak, aby měli k dispozici materiály o maximálním předpokládaném rozsahu a podle svého zaměření mohli některé kapitoly vynechat. Dále budou vytvořeny zkušební testy pro praktickou klasifikaci organismů pro splnění podmínek k zápočtu. Vzhledem k rozsáhlé expediční činnosti přednášejícího budou k dispozici materiály zachycující diversitu hmyzu ze všech zoogeografických oblastí a tyto materiálu budou využívány ve cvičeních. Materiály pro rozšíření sbírek z tropických oblastí jsou k dispozici, avšak je nutné jejich zpracování a k tomuto účelu je navrhována podpora z projektu.

V prostorách katedry zoologie bude umístěna rozsáhlá sbírka bezobratlých volně přístupná ke studiu. Tato vznikne přepracováním a rozšířením dosavadních sbírek hmyzu. Předpokládáme získání dalších materiálů pro studenty v souvislosti s posílením terénních exkursí navrženým dále.

Studijní materiály budou poskytnuty v elektronické formě o rozsahu cca 250 stran textu a mimo to budou vypracovány multimediální prezentace